تفاوت ویژگی های فولاد سردنورد شده و فولاد گرم نورد شدهپیش‌نویس خودکار

فهرست مطالب

تفاوت ویژگی های فولاد سرد نورد شده و فولاد گرم نورد

فولادهای مصرفی در سیستم های ساختمان سازی به دوصورت تولید میشوند و بر اساس نوع روش تولید نام گذاری میگردند.
  1. Hot Rolling Steel
  2. Cold Formed Steel

فولاد گرم نورد شده

سیستم قاب های فولادی سرد نورد شده(Cold Formed steel Structure ) در دنیا بسیار گسترده مورد استفاده قرار می گیرد . و پس از انتشار اولین ضوابط انجمن فولاد آمریکا (AISI) ، گسترش زیادی پیدا نمود، در حالیکه این سیستم همچنان در ایران نسبتا جدید محسوب میشود.

کاربرد سیستم ساختمانی HRS عمدتا برای ساختمان های  میان مرتبه  و بلند مرتبه استفاده میشود. و از سیستم دوم برای ساختمان های کوتاه مرتبه و میان مرتبه استفاده میگردد. فولاد سرد نوردشده در محدوه ضخامتی 3 mm/0تا 6mm تولید میشود.

در سیستم LSF (Light Gauge Steel Framing /Light Weight Steel Structure) از فولادی با ضخامت کمتر استفاده می شود.

فولاد سرد نورد شده

تنش تسلیم :

تاثیرات سرد نورد شدگی فولاد  که در نمودار و پاراگراف بالا  بطور کاملا شفاف تشریح گردیده است . موجب میگردد که کلیه خصوصیات و مشخصه های اصلی فولاد از جمله  تنش تسلیم، مقاومت نهایی و سخت شدگی کرنشی فولاد تغییر کنند.

مقاومت تسلیم‌، مقاومت نهایی و شکل پذیری فولاد با شعاع خم شدگی، ضخامت ورق، نوع فولاد و فرآیند شکل دهی ورق رابطه مستقیم دارد . مقاومت تسلیم یک پروفیل ، به تعداد خم شدگیها و زوایا و عرض موثر مقطع پروفیل و حتی تعداد زایده ها و نک های روی پروفیل بستگی دارد.

در نمودار و شکل زیر به خوبی این تاثیرات روی مقاومت تسلیم نقاط مختلف مقطع یک پروفیل ناودانی دارای لبه برگشته(استاد) مشخص گردیده است

همانطور که در نمودار زیر کاملا مشهود است. تنش تسلیم فولاد در گوشه هایی که هنگام تولید خم شده است ، حدود ۵۰ درصد نسبت به تنش تسلیم اولیه افرایش یافته است.