پروژه های واحد تجاری

مراکز تجاری و پاساژ ها یکی از مکان هایی هستند که باید با آینده نگری و نگاهی به فرسودگی بنایی را ساخت که برای سال ها بروز و مقاوم و سبک و در عین زیبایی قابلیت کم و زیاد کردن تیغه های واحد ها را داشته باشد .

به جرات میتوان گفت تنها بنایی که این قابلیت ها را دارد و میتوان بعد از مدتی با اندک هزینه ای باز هم بروز شود بناهایی است که با تکنولوژی ال اس اف (LSF) و سمنت بورد و دیوار های خشک ساخته شود.

واحد های تجاری مخصوصا واحد هایی که مالک آن ها را برای اجاره دادن به مستاجر می سازد بعد از مدتی فرسوده و تقریبا بلا استفاده میگردد و راهی جز باز سازی کلی و یا باز سازی های هزینه بر امکان پذیر است ولی اگر این واحد در یک پاساژ فرسوده باشد تقریبا آن واحد تجاری ارزش چندانی نخواهد داشت .

از آنجا که مراکز و واحد های تجاری ساخته شده توسط شرکت ساناسازان سپهر شیراز از سازه های ال اس اف (LSF) و سمنت بورد (ورق های یکپارچه سیمانی ) و همچنین دیوار های یکپارچه خشک استفاده می نماید شما بعد از مدتی میتوانید تیغه ها را که با پیچ و مهره بسته شده و همچنین دیوار ها که با پیچ به سازه های ال اس اف متصل شده اند را با مشاوره شرکت جابجا و یا تغییر دهید و فضای جدیدی را در واحد و مرکز تجاری خود ایجاد نمایید.

در زیر بخشی از پروژه های مراکز و واحد های تجاری ساخته شده در شرکت سانا سازان را مشاهده می نمایید.

پروژه های واحد تجاری انجام شده

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از