پروژه های بازسازی و توسعه بنا

کمبود فضا، معضلی است که بسیاری از ساختمان‌های اداری و تجاری با آن دست به گریبانند. تنها ادارات مهم و مراکز پر ازدحام نیستند که نفس زنان به دنبال راهی برای افزایش فضایِ موجودند، گاه ویلایتان در شمال نیز به عقیده شما، تنگ است و کوچک. ممکن است در حال کلنجار رفتن با رؤیایی جدید برای ویلایتان باشید، ممکن است دوست داشته باشید فضایی نو به آن بیفزایید و وسعتش را چند برابر کنید.

 

پروژه های بازسازی و توسعه بنا

توسعه بنا

صدرا

توسعه بنا

شیراز

توسعه بنا

هتل اهواز

اجرای استخر

شیراز

اجرای نما

صدرا

محوطه سازی

قلات