تولید ، نظارت و اجرای اضافه طبقه ساختمان مسکونی واقع در دشت کوه با سازه LSF