پروژه های بازسازی و توسعه بنا

کمبود فضا، معضلی است که بسیاری از ساختمان‌های اداری و تجاری با آن دست به گریبانند. 

تنها ادارات مهم و مراکز پر ازدحام نیستند که نفس زنان به دنبال راهی برای افزایش فضایِ موجودند، گاه ویلایتان در شمال نیز به عقیده شما، تنگ است و کوچک. 

ممکن است در حال کلنجار رفتن با رؤیایی جدید برای ویلایتان باشید، ممکن است دوست داشته باشید فضایی نو به آن بیفزایید و وسعتش را چند برابر کنید.