فهرست مطالب

بهسازی

در صنعت ساختمان بهسازی بر حسب تعریف،ایجاد قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی در ساختمان،سازه یا اجراء و عناصر آن است که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آن وظیفه یا وظایف نیستند، عدم توانایی ساختمان برای انجام وظیفه ناشی از نارسایی طرح،نامناسب بودن اجراء بهره برداری بی ضابطه یا فروپایگی ساختمان در اثر تغییر در ضوابط آیین نامه ها ناشی از توسعه نظیر اطلاعات مهندسی، از دست رفتن مشخصه های مصالح و تجهیزات به دلایل مختلف از جمله اثر فرساینده زمان، حادثه یا عوامل دیگر یا حاصل تغییر و تحول در شرایط زیست و کار و سنگین تر شدن وظایف مورد انتظار ساختمان می باشد .
در صورتی که بهسازی به منظور جبران فروپایگی و برگرداندن، ساختمان ،اجزاء و عناصر آن به وضع اولیه باشد به آن اعاده وضع گفته میشود.
بازگرداندن ساختمان به شرایط اولیه می تواند ناشی از خطاهای طراحی، خطا های اجرایی، تاثیر شرایط محیطی مخرب و آسیب دیده گی سازه ها ناشی از حوادث ضربه، آتش سوزی، باد و زلزله باشد و در صورتیکه بهسازی به منظور پاسخگویی به تغییر و تحول شرایط بهره برداری و سنگین تر شدن وظایف مورد انتظار ساختمان و یا تغییر در ضوابط آیین نامه ها باشد اعم از اینکه در سازه ساختمان و یا اجزاء و عناصر آن فروپایگی به وجود آمده باشد یا خیر، ارتقای وضع نام دارد.
سنگین تر شدن وظایف ساختمان نیز می تواند ناشی از افزایش بار سازه، تغییرات آِئین نامه ای و شناخت بهتر نیرو های زلزله نسبت به گذشته باشد.
بطور کلی بهسازی صرف نظر از گستردگی آن مستلزم دخالت در وضع موجود ساختمان می باشد و هماهنطور که بهسازی طیفی گسترده را شامل می شود میزان دخالت در وضع ساختمان، اجزاء و عناصر آن نیر طیفی گسترده از بسیار کم تا بسیار زیاد را پوشش می دهد که از ترمیم آغاز میشود و پس از عبور از تعمیر،تقویت، بازپیرایی، تغییر سازگاری، تغییر اساسی، تغییر نوع بهره برداری به گردشکاری و بازسازی می رسد در صورتی که هیچ یک از این راه حل ها نتیجه بخش نباشد در صورت عدم مزاحمت، ساختمان به صورت متروکه رها می شود و یا تخریب و به جای آن بنایی با مشخصه های مورد هدف احداث می گردد که به آن نوسازی گفته می شود.